Strategiska utvecklingsområden

Uppsala kommun har under våren 2018 avslutat utvecklingsområdena pedagogisk dokumentation, lärmiljöer och synvändan.
Synvändan syftade till att öka vår medvetenhet om vilken barn- och kunskapssyn som styr vårt förhållningssätt och arbetssätt och säkra att det speglar den syn som föreskrivs i förskolans läroplan. Som verktyg för att analysera vårt arbete använder vi verktyget pedagogisk dokumentation.
Dokumentationen består av exempelvis foton och filmer från de lärprocesser vi bedriver tillsammans med barnen och där reflektion tillsammans med barn och pedagoger lägger grunden för det fortsatta projektarbetet.
Vårt arbete med lärmiljön handlar om att öka vår kunskap om miljöns betydelse för alla barns lärande och skapa miljöer som stimulerar barnen att utforska omvärlden.
Dessa områden kommer fortsättningsvis vara en del av vårt arbetssätt men utvecklingsområden kommer fram till 2023 att vara undervisning och digitalisering. Dessa bygger på gemensamma övergripande inriktningsmål för Uppsala kommun.
Undervisning kommer att lägga fokus på vilka teorier som kan ligga till grund för den undervisning som vi bedriver i förskolan och på vilket sätt den kan stödja varje barns lärande.

Mål för verksamheten utifrån strategisk nivå

Undervisning
Förskolans ledning samt alla som ingår i arbetslaget
• har kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i förskolan,
• har en tydlighet i roller och ansvar gällande förskolans pedagogiska uppdrag,
• har tydliga och implementerade processer på alla nivåer där uppföljningar av barnens lärande och utveckling utgör en dimension vid bedömning av utbildningens måluppfyllelse och utvecklingsbehov.

Förskollärare
• har kunskap om och tillämpar olika teoriinformerade undervisningsupplägg beroende på innehåll och mål,
• använder ämneskunskap och didaktisk kompetens för att expandera barnens lärande,
• beskriver lärprocesser.

Digitalisering

Förskollärare
• använder digitala verktyg som underlättar vid planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen,
• skapar förutsättningar för barnen att aktivt använda digitala verktyg i utbildningen i syfte att stimulera deras utveckling och lärande.

Förskolans ledning
• har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskolan,
• skapar förutsättningar för tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.

Uppdaterad: