Systematiskt kvalitetsarbete, Qualis


Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.
Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.
Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på områdesnivå.

Qualis
Vi genomför regelbundna kvalitetsrutiner för att säkra kvaliteten i vår verksamhet. Till vår hjälp i detta använder vi oss av en certifieringsmodell som heter Qualis.
Du kan läsa mer om vad certifieringen innebär här nedan:
• Företaget som har certifieringsmodellen heter Q-step. Vi använder oss av modellen för att säkerhetsställa förskolans kvalitet.
• Qualis är ett utvärderingsmaterial för vår verksamhet som vi pedagoger diskuterar och skriver ned
• En certifiering sker vart tredje år. Två granskare kommer till förskolan under en och en halv dag för att granska verksamheten samt göra intervjuer med både pedagoger, ledning och föräldrar
• Som underlag för granskningen är enkäter bland pedagoger, barn över tre år samt föräldrar en viktig del
• Helhetsbedömningen avgör på vilken nivå förskolan hamnar
Syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén i verksamheten. Detta motsvarar våra tidigare kvalitetsredovisningar. Eftersom Gjutformen är en ny förskola brukar man vänta med en granskning tills rutiner, verksamhet och organisation pågått en längre tid och därmed förankrats. Fram till dess pågår ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån Qualis stödstrukturer och Uppsala kommuns kvalitetsrapport för området.

Uppdaterad: